რეგისტრაცია

 • მთავარი
 • რეგისტრაცია

შეთანხმების წესები

 • 1. ზოგადი დებულებანი
  • 1.1 ეს შეთანხმება არის სავალდებულო ხასიათის შეთანხმება „“ და ინტერნეტ მაღაზიის მომხმარებელს (შემდგომში – მომხმარებელი) შორის. ამ შეთანხმებაში მოცემული პირობების შესაბამისად „“ ახდენს მომხმარებლისათვის ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული იმ პროდუქციის მიწოდებას, რომელიც მომხმარებლის მიერ არის შეკვეთილი.
  • 1.2 ღილაკის –„ვეთანხმები“ დაჭერით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, „“ ვალდებულია საკუთრებაში გადასცეს პროდუქცია მომხმარებელს, ხოლო მომხმარებელი ვალდებულია სრულად გადაიხადოს შეკვეთის ფასი და მიიღოს ეს პროდუქცია.
  • 1.3 შეკვეთის ფასი მოიცავს შეძენილი პროდუქციის ღირებულებას, გადაზიდვის და საბანკო მომსახურების საფასურს. ამასთან, „“ უზრუნველყოფს საბანკო მომსახურების საფასურის მიღებას უშუალოდ მომხმარებლისგან.
  • 1.4 „“ იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს შემოსული შეკვეთების შესრულებაზე მომხმარებლისათვის ყოველგვარი ახსნა–განმარტების მიცემის გარეშე, რის შესახებაც მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის გ ანთავსებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში.
 • 1. ზოგადი დებულებანი
  • 1.1 ეს შეთანხმება არის სავალდებულო ხასიათის შეთანხმება „“ და ინტერნეტ მაღაზიის მომხმარებელს (შემდგომში – მომხმარებელი) შორის. ამ შეთანხმებაში მოცემული პირობების შესაბამისად „“ ახდენს მომხმარებლისათვის ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული იმ პროდუქციის მიწოდებას, რომელიც მომხმარებლის მიერ არის შეკვეთილი.
  • 1.2 ღილაკის –„ვეთანხმები“ დაჭერით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, „“ ვალდებულია საკუთრებაში გადასცეს პროდუქცია მომხმარებელს, ხოლო მომხმარებელი ვალდებულია სრულად გადაიხადოს შეკვეთის ფასი და მიიღოს ეს პროდუქცია.
  • 1.3 შეკვეთის ფასი მოიცავს შეძენილი პროდუქციის ღირებულებას, გადაზიდვის და საბანკო მომსახურების საფასურს. ამასთან, „“ უზრუნველყოფს საბანკო მომსახურების საფასურის მიღებას უშუალოდ მომხმარებლისგან.
  • 1.4 „“ იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს შემოსული შეკვეთების შესრულებაზე მომხმარებლისათვის ყოველგვარი ახსნა–განმარტების მიცემის გარეშე, რის შესახებაც მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის გ ანთავსებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში.